Kulturou proti chátrání – nezávislé kulturní centrum Lázně

Po zveřejnění informace, že Rada magistrátu města Brna schválila záměr spolku Kulturou proti chátrání na využití prostor Městských lázní v Brně-Zábrdovicích, se začaly množit spekulace a dezinformace spojené se samotným obsahem věcného záměru. Proto jsme se rozhodli projekt zveřejnit. Tento text je zkrácenou verzí žádosti adresované Magistrátu města Brna, odkaz na kompletní verzi naleznete na konci tohoto textu.

Co zamýšlíme

Cílem Kulturou proti chátrání, z. s. je vybudovat v prostorách Městských lázní nezávislé kulturní centrum. V souladu s potřebami místních obyvatel bude centrum sloužit ke vzdělávacím, kulturním a sociálním aktivitám, pro jejichž realizaci dosud chybí v Brně adekvátní prostor.

Tento projekt navazuje na předchozí žádost sdružení Kulturou proti chátrání z 19. 2. 2014, která byla určena pro prostory v ulici Vlhká. Po komunikaci se zástupci Magistrátu města Brna (MMB) se změnila poloha objektu – původně šlo o nevyužívané chátrající prostory v blízkosti ulice Vlhká. Vzhledem k okolnostem (územní plán, zhoršený stav budov, technické vybavení budov, přístupová část parcel v majetku třetí strany) byl po jednáních s MMB zvolen jiný dlouhodobě nevyužívaný a chátrající objekt zimních Městských lázní v Zábrdovicích, který je taktéž ve vlastnictví města Brna. Žádost byla modifikována s ohledem na změnu prostor, cíle zůstávají obdobné.

Proč je podobný prostor v Brně potřeba?

Na rozdíl od jiných větších měst v České republice (např. Ostrava či Praha), v Brně prozatím nevzniklo a nefunguje veřejně dostupné nezávislé kulturní centrum pro vzdělávací, kulturní a umělecké aktivity. V Brně sice existuje řada soukromých uměleckých prostor, komerčních hudebních klubů a divadel, nikoliv však veřejně dostupné nezávislé centrum snadno přístupné potřebám místních obyvatel, kteří by zde mohli realizovat své aktivity, aniž by byli odkázáni do role pouhých diváků. I strategické dokumenty města Brna a Jihomoravského kraje přitom ukazují, že požadavek na vytvoření veřejného kulturního centra je velmi aktuální a město dosud nemá adekvátní prostor. Cílem projektu by zároveň bylo rekultivovat chátrající objekt a předcházet tak nežádoucím sociálním jevům, které se v opuštěných prostorách (a v jejich okolí) typicky vyskytují.

Co vše se bude v centru dít

Prostor centra bude využit pro kulturní, vzdělávací a společenské aktivity. Kulturní program by měl pokrýt širokou škálu oblastí, od divadelních představení a audiovizuálních produkcí po filmové projekce a výstavy. Cílem bude nabídnout zázemí především lokálním a začínajícím umělcům v různých směrech umělecké činnosti.

Dalším programovým okruhem budou vzdělávací aktivity ve formě informačního centra, knihovny, přednášek, veřejných debat, konferencí, seminářů a výukových kurzů. Témata seminářů a workshopů budou moci navrhovat a realizovat jak lidé, kteří se přímo podílejí na chodu centra, tak kolektivy a jednotlivci nepodílející se na jeho správě.

Prostory centra také poskytnou místním obyvatelům zázemí pro další komunitní aktivity. Příkladem těchto aktivit mohou být recyklační dílny či  městské zahradničení. Centrum bude poskytovat obyvatelům města možnost využívat tyto dílny a vytvoří zázemí pro workshopy v rámci dalších do-it-yourself aktivit – například školení a dílny pro opravu jízdních kol. Centrum může nabídnout i zázemí pro organizace, které se zabývají neziskovou činností v oblasti pomáhajících profesí – například sociální či psychologické poradenství.

Centrum by mělo tvořit platformu a prostor, do kterého se bude moci zapojit kdokoliv z řad místních obyvatel, kulturní sféry i širší veřejnosti, a poskytnout mu organizační, technickou či propagační podporu. Všechny aktivity budou až na výjimky bezplatné. Klíčovým cílem je učinit aktivity dostupné všem zájemcům bez ohledu na jejich finanční možnosti, předchozí vzdělání či věk.

O jaký prostor jde a proč je vhodný pro záměr nezávislého kulturního centra

Záměr se týká nevyužívané části Městských lázní v Brně Zábrdovicích, tzv. Zimních lázní. Magistrátu města Brna se dlouhodobě nedaří najít nájemce či zrekultivovat tuto památku tak, aby sloužila občanům. Budova mezitím postupně chátrá: sítě jsou v dezolátním stavu, budovu postihlo několik havárií (střecha, sklepy). Původní účel stavby (veřejné lázně pro obyvatele bez sociálního a hygienického zázemí) je neaktuální a přitom velmi specifický pro další využití v obdobném duchu. Jakékoli zásadnější úpravy by však ohrozily architektonickou hodnotu objektu. Projekt nezávislého kulturního centra, který by zachoval stávající architektonickou hodnotu budovy a přitom nabízel její moderní využití v dostupném časovém horizontu, se velmi vhodně nabízí.

Co a kdy zamýšlíme s budovou dělat

Vzhledem k výše zmíněnému bude nutné přistoupit k vnitřní opravě budovy. Vnější úpravy původních architektonických prvků nezamýšlíme. Navrhovaný harmonogram, který je součástí žádosti, jde cestou postupné vnitřní opravy objektu, jež ovšem dovoluje kontinuálně realizovat zamýšlené aktivity centra.

Po vyklizení a vyčištění objektu a přilehlých ploch budou nejprve opraveny rozvody vody a elektřiny. Opraveno a přizpůsobeno novému účelu bude nejdříve první podlaží, kde se bude nacházet základna pro infocentrum, workshopy, debaty, přednášky, semináře a audiovizuální produkce. Nejnutnější základní úpravy interiéru by měly být provedeny do šesti měsíců od podepsání smlouvy. Bude-li to možné vzhledem k technickému stavu, další patra budou sloužit k nejrůznějším uměleckým a vzdělávacím aktivitám. Postupně bude docházet k jejich opravě.

Financování a udržitelnost

Během rekonstrukce prostor i provozu nezávislého kulturního centra bude využito vícezdrojového financování z důvodu finanční udržitelnosti. Základním zdrojem při počáteční rekonstrukci budovy bude svépomoc a vlastní finanční prostředky kolektivu. Základem udržitelnosti pak bude zisk z některých aktivit benefičního charakteru, jako například audiovizuální projekcí a produkcí. V případě shody v rámci kolektivu mohou být využity i neinvestiční grantové zdroje.

Vzhledem k počáteční investici navrhujeme k diskuzi symbolické nájemné v ceně 1Kč/měsíc. Spolek Kulturou proti chátrání pak bude hradit náklady spojené s aktivitami a provozem centra vč. energií. Vzhledem k  plánované době oprav a v souvislosti s etablováním jednotlivých aktivit navrhujeme dobu pronájmu či výpůjčky 6 let s možností prodloužení.

Původní text byl formulován jako oficiální žádost adresovaná Magistrátu města Brna. S plnou verzí žádosti je možné se seznámit zde.

Publikováno v KpCH